Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jap Power en op alle met Jap Power aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Jap Power is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jap Power in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Jap Power behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Jap Power en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Jap Power is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiele Kopers tot het doen van een aanbod. Jap Power is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiele Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een aanbod van de potentiele Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden:
-  de potentiele Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
-  de potentiele Koper heeft zijn bestelling per email kenbaar gemaakt aan Jap Power
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
2.5 Koper en Jap Power komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Jap Power zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Jap Power garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat vermeld op de internetsite of nieuwsbrief/banner met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Jap Power in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Jap Power worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden u apart in rekening gebracht. De hoogte van de bezorgkosten staat op de orderbevestiging vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.


4. Betaling

4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
-  Bankbetaling (handmatige overboeking op onze bankrekening)
-  Ideal (Beveiligde service voor betalingen)
-  Paypal (Beveiligde service voor creditcardbetalingen)
-  Contante betaling bij het afhalen van producten
Jap Power kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 Jap Power hanteert een aanbetalingprocedure voor het plaatsen van alle orders. De aanbetalingprocedure wordt kenbaar gemaakt aan Koper per mail en in de factuur.
4.3 Jap Power gaat over tot het definitief bestellen van de order, zodra de aanbetaling ontvangen is door Jap Power.
4.4 Jap Power bericht Koper op het moment dat de order klaar staat voor verzending/afhaal.
4.5 Na bericht (voorwaarde 4.4) van Jap Power, wordt geacht het resterende bedrag te voldoen binnen een termijn van 14 dagen vanaf verzendatum bericht. 
4.6 In geval van niet of niet-tijdige betaling is Jap Power bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en wordt de aanbetaling niet geretourneerd.
4.7 Indien van te voren uitstel van betaling schriftelijk is overeengekomen tussen Koper en Jap Power kan voorwaarde 4.6 aangepast worden aan desbetreffende schriftelijke overeenkomst.


5. Levering, leveringstijd en afhalen van producten

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Jap Power ernaar om nationale bestellingen binnen 7-31 werkdagen op bijbehorend adres af te leveren. Voor internationale bestellingen geldt een levertijd van 7-31 werkdagen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Jap Power kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dit is altijd een inschatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Exacte levertijd is afhankelijk van derden zoals leveranciers, douane, en transportbedrijven.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Producten zijn geleverd zodra de Koper getekend heeft voor ontvangst.
5.5 De Koper mag het aangeboden pakket weigeren, dit wordt dan retour gestuurd naar Jap Power. Gemaakte kosten voor deze weigering zullen op de Koper worden verhaald.
5.6 Bij ongegronde weigering van pakket wordt het gefactureerde bedrag niet geretourneerd, tenzij anders overeengekomen is tussen Koper en Jap Power.
5.7 Jap Power is een online webwinkel die voornamelijke alle producten verzend. De mogelijkheid tot afhalen van de bestelde producten is een extra service en alleen mogelijk op afspraak. Afspraak zal per e-mail worden bevestigd naar Koper.


6. Ruilen, retourneren en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht op onze afhaallocatie geldt dat ruilen of retourneren is toegestaan. De Koper kan het artikel ruilen of krijgt een waardebon met de waarde van de aankoop, uitgezonderd de eventuele verzendkosten.
Voor overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie.
6.2 Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuwstaat zijn, ongespoten en ongebruikt, in de originele verpakking, exact zoals deze ook door Jap Power aangeleverd zijn. Retouren dienen te worden voorzien van een omverpakking zodat de artikelverpakking onbeschadigd blijft. Bij het verpakken moet men transparante plakband gebruiken en in geen geval bruin plakband. Bruin plakband is lastig te verwijderen, waardoor de kans op beschadigingen toe zal nemen.
6.3 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in 6.1 gebruik heeft gemaakt en voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in 6.2, dan draagt Jap Power zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde.
6.4 Koper dient te allen tijde Jap Power als eerst op de hoogte te stellen van eventuele problemen met het gekochte product. Jap Power zal dan een passende oplossing zoeken om zo het probleem op te lossen. Stuur het product nooit terug zonder Jap Power hiervan ingelicht te hebben op
sales@jappower.nl.
6.5 Verzendkosten bij het retourneren van producten zijn te allen tijde voor rekening van Koper.


7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Jap Power is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Jap Power geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Jap Power hanteert een garantietermijn van 1 jaar. Op verbruiksproducten zin een garantietermijn van 3 maanden.
8.2 Jap Power is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Jap Power. Jap Power is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Jap Power, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Jap Power aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Jap Power behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
8.6 De Koper is gehouden Jap Power te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Jap Power mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat Jap Power op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Jap Power is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.8 De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten een beperkte garantie:
-  Verlichtingsdelen: Geen garantie op condensvorming en gloei/halogeenlampen zelf.
-  Bodystylingsdelen, waaronder alle polyester en carbonfiber producten: Geen garantie op pasvorm en materiaal.
8.9 Alle artikelen verkocht door Jap Power zijn voor showgebruik of gebruik in de autosport. Niet alle producten zijn geschikt voor gebruik op de openbare weg en in fabrieksauto's. Jap Power is dan ook niet aansprakelijk voor gebruik op de openbare weg, en/of in fabrieksauto's.


9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Jap Power niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Jap Power, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciele know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jap Power, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om prive gebruik in relatie tot het product zelf.


11. Persoonsgegevens

11.1 Jap Power zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
11.2 Jap Power neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het eens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Jap Power of overeenkomsten gesloten met Jap Power worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


13. Annuleringen

13.1 In het geval de Koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft Jap Power het recht de aanbetaling van de Koper niet te retourneren.
13.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per fax, brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door Jap Power schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd.


14. Diversen

14.1 Jap Power is gevestigd te Amstelveen en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 34332290. Het BTW-identificatienummer is NL8205.78.642
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
14.2 Jap Power is te bereiken op het e-mail adres: sales@jappower.nl.
14.3 Binnen 3 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door onze klantenservice.

Jap Power doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.


  Jap Power
  E-mail: info@jappower.nl
  E-mail Sander: sander@jappower.nl
  E-mail Wouter: wouter@jappower.nl
 
  Adres
  Rontgenweg 16D, 2408 AB Alphen aan den Rijn
  (op zaterdagen tussen 10.00 en 17.00 uur geopend)
  Telefoon: 0172-233109 (alleen op zaterdag bereikbaar)
 
  Marktplaats: http://www.marktplaats.nl/verkopers/13445346.html
  Facebook: www.facebook.com/jap.power.7

  KVK-nr: 820578642
  BTW-nr: NL820578642B01
  Rek-nr: NL70 RABO 0126 7006 80